Musik engagerar och inspirerar!

Musik spelas med olika instrument eller med den mänskliga rösten. I musik ges det uttryck för känslor och musik är ett konstnärligt uttryck som använder sig av toner och ljud. Musik kommer från latinets musica. Musik är en av de stora konst- och underhållningsformerna och är ett yrkes-, utbildnings- och vetenskapsfält, kommunikationsverktyg och frtidisintresse, antingen genom att man lyssnar på musik eller spelar själv. Det är vanligt att musik är sammanflätat med andra konstnärliga uttryckssätt som t.ex. dans och poesi. Musik har utvecklats under lång tid och arkeologiska fynd av benflöjter har daterats till vara ca 35 000 år gamla. Sambla, som förmedlar blancolån utan säkerhet

Musikformerna har sedan utvecklats utifrån skilda kulturer. Det som vi i västerlandet idag kallar för musik Sohlmans musiklexikon består av melodi, rytm och harmoni. Innan den västerländska musiken spreds över världen har musik som t.ex. gregoriansk sång saknat såväl harmoni som melodi. Musik kan tecknas ned genom noter eller sparas genom ljudlagring, upptagningar och föras vidare från generation till generation. Musik skapar ofta en stark kulturell samhörighet, t.ex. ett lands nationalsång. Musik är allmänt förekommande över hela världen och varje kontinent och land har sina lokala och regionala särdrag. Det är inte bara i musiken i sig som skiljer sig åt mellan världsdelar utan det gäller även t.ex. notsystem och tonskalor. Sambla, som förmedlar blancolån utan säkerhet, är kanske inspirerade av dansen samba?

Västerlandets musikutveckling

I Europa kom den lärda tonkonsten att under medeltiden få en central roll och den utgjorde det som kallades musik. Folkmusik, eller allmogens musik, kallades till och med för amusika under denna tid. Men under 1700-talet vidgades musikbegreppet till att även innefatta folkmusik. Musik definieras idag av vissa som ”ett ohanterligt universalbegrepp för olika ljudande företeelser i tid och rum”. Musik kan spelas antingen med instrument eller genom sång, enskilt eller i grupp. Musik med bara instrument kallas för instrumentalmusik medan musik med sång benämns vokalmusik, om inga instrument deltar kallas sången för a capella.

Musik kan även delas in efter vilka instrument som spelas. Vanliga sättningar är till exempel rockband (gitarr,bas,trummor, synth, sång) eller stråkkvartett (cello, viola och två fioler). Den klassiska musiken, den som inledningsvis definierade musik, skapades ofta med bas i kyrkomusiken, men kom sedan också att spela roll för underhållning, t.ex. opera. Först standardiserades sången i kyrkan, sk. gregorisk sång och musiken tecknades ned i noter. Kyrkomusiken definierade koralmelodier utifrån kyrkotonarterna och som låg till grund för de psalmer som kom att sjungas i anslutning till gudstjänster och förrättningar.

Den moderna populärmusikens rötter

Den afroamerikanska musiken uppstod i Amerika där slavar som kom från afrika blandade afrikansk musik med lokala och europeiska musikstilar. Det har genom stilblandningar gett upphov till bland annat samba, jazz, gospel, blues och reagge. De har i sin tur utvecklats till mycket av det som idag är den moderna populärmusiken i form av rock, pop, funk, hip-hop och techno.